ΕΛ | ΕΝ | IT

Λοιπές υπηρεσίες

Το Συμβολαιογραφείο μας παρέχει κάθε απαιτούμενη πληροφόρηση σχετικά με τη φορολόγηση των καταρτιζόμενων συμβολαιογραφικών πράξεων, εξασφαλίζοντας τα συμφέροντα των συμβαλλομένων (πωλητή, αγοραστή, κληρονόμο, εταιρία κλπ.).

Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνεται και η σύνταξη των απαραίτητων φορολογικών δηλώσεων που πρέπει να κατατεθούν εκάστοτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και ειδικότερα η σύνταξη των σχετικών δηλώσεων για την απαλλαγή από τη φορολόγηση λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας. Επιπλεόν είναι δυνατή η απόκτηση φορολογικής ενημερότητας μέσω τηλεομοιοτυπίας.