ΕΛ | ΕΝ | IT

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Απευθυνόμενοι στο Συμβολαιογραφείο μας εξασφαλίζετε υπεύθυνη ενημέρωση για κάθε θέμα που σας απασχολεί και σχετίζεται με τις αρμοδιότητες μας. Κατά την παροχή κάθε είδους πληροοφόρησης, λαμβάνεται υπ' όψη το όφελος του κάθε συμβαλλόμενου και επεξηγούνται λεπτομερώς οι συνέπειες των συντασσόμενων πράξεων. Συντάσσοντας συμβολαιογραφικές πράξεις, εξασφαλίζετε δημόσια έγγραφα με βέβαιη χρονολογία και με αυξημένη αποδεικτική δύναμη.

Το Συμβολαιογραφείο μας παρέχει υπηρεσίες κυρίως στους ακόλουθους τομείς:

  • Ακίνητα
  • Εταιρίες
  • Κληρονομίες
  • Φορολογία
  • Πλειστηριασμοί
  • Μεταβιβάσεις αυτοκινήτων
  • Πληρεξούσια
  • Ένορκες Βεβαιώσεις