ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Το Συμβολαιογραφείο μας προσφέρει ενδεικτικά και τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

 

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
Ο πλειστηριασμός είναι μία διαδικασία που διενεργείται ενώπιον Συμβολαιογράφου, κατά την οποία περιουσιακά στοιχεία ή και δικαιώματα του οφειλέτη εκποιούνται (πωλούνται) δημόσια προκειμένου να ικανοποιήσουν οι δανειστές τους τις αξιώσεις του κατ' αυτού. Ο πλειστηριασμός διενεργείται στο κατάστημα του Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου έγινε η κατάσχεση, εργάσιμη ημέρα Τετάρτη, από ώρα 16:00 έως 17:00. Η τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού είναι ίση με την αντικειμενική αξία του ακινήτου, η οποία συνήθως είναι χαμηλότερη από την εμπορική αξία του ακινήτου.

Ο Συμβολαιογράφος, ως υπάλληλος του πλειστηριασμού, εξασφαλίζει την εγκυρότητα και τη διαφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της διενέργειας του πλειστηριασμού, κηρύσσει περαιωμένη τη διαδικασία συγκέντρωσης των προσφορών μετά το πέρας της ανωτέρω ώρας και αμέσως μετά προβαίνει δημόσια στην αποσφράγιση τους, καταχωρίζοντας το περιεχόμενο τους στην έκθεση του.

 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ι.Χ.

Το Συμβολαιγοραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη των σχετικών πράξεων με αντικείμενο τη μεταβίβαση της κυριότητας αυτοκινήτων, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την κατοχή εκτελεστού τίτλου, ιδίως σε περίπτωση μεταβίβασης κυριότητας Ι.Χ. με παρακράτηση κυριότητας. 

 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ

Μεταξύ των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο Συμβολαιγράφος συντάσσει και κάθε είδος πληρεξούσιο (πληρεξούσιο γενικό ή ειδικό, πληρεξούσιο για αποδοχή γονικής παροχής, πληρεξούσιο για μεταβίβαση ακινήτου, πληρεξούσιο για παράσταση στο ακροατήριο κλπ.).

 

ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Στο συμβολαιογραφείο μας συντάσσονται ένορκες βεβαίωσεις, αφού προηγηθεί κλήτευση του αντιδίκου πριν από τη δικάσιμο και οι οποίες χρησιμοποιούνται στα πολιτικά δικαστήρια ως μέσο απόδειξης.

 

    Νέα