ΕΤΑΙΡΙΕΣ

 

Το Συμβολαιογραφείο μας παρέχει κάθε είδους υπηρεσία που σχετίζεται με πράξεις ως προς κάθε μορφή εταιριών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες πράξεις  

  • σύσταση εταιριών και τροποποιήσεις καταστατικού εταιριών
  • λύση εταιριών
  • σύσταση ιδρυμάτων, κοινοπραξιών και ναυτιλιακών εταιριών
  • μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων και μετοχών
  • συγχωνεύσεις και μετατροπές εταιριών κλπ.

     

    Νέα