27/04/10:Νέος φορολογικός νόμος

Στο υπ’ αριθμόν  58/23.4.2010 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄)  δημοσιεύθηκε  ο Ν.3842/2010 με θέμα: «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις». Με  τις διατάξεις του νόμου αυτού  και όσον αφορά στη φορολογία  του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, επέρχονται σημαντικές αλλαγές και ειδικότερα

1.Οι συντελεστές φόρου μεταβίβασης  ακινήτων αναπροσαρμόζονται ως εξής: 8% για το μέχρι 20.000 ευρώ τμήμα της  αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου  και 10% για το πέραν του ποσού  αυτού τμήμα της. Η  ύπαρξη  ή μη πυροσβεστικής υπηρεσίας  στην περιοχή δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου.

2. Ο φόρος  αυτομάτου υπερτιμήματος και  το τέλος συναλλαγής ακινήτων  καταργείται.

3. Η χορήγηση της απαλλαγής πρώτης κατοικίας συνδέεται με την ικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου και το 

είδος του αγοραζόμενου ακινήτου. Χορηγείται απαλλαγή για αγορά κατοικίας : στον άγαμο μέχρι ποσού αξίας 200.000 ευρώ και στον από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 250.000 ευρώ , που προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού   και κατά 30.000 ευρώ  για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα. Στον έγγαμο με αναπηρία τουλάχιστον 67% χορηγείται απαλλαγή μέχρι ποσού αξίας 275.000 ευρώ.  Στην παραπάνω περίπτωση (αγορά κατοικίας) στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μιας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου για  επιφάνεια έως 20 τ.μ. και ενός αποθηκευτικού χώρου, επίσης για επιφάνεια έως 20 τ.μ., υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα με το ίδιο συμβόλαιο αγοράς.

Για αγορά οικοπέδου χορηγείται απαλλαγή στον άγαμο μέχρι ποσού αξίας 50.000 ευρώ  και στον έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 100.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του αυτού και κατά 15.000€ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.

Οι  ως άνω προϋποθέσεις  ισχύουν ανάλογα και στις περιπτώσεις απόκτησης πρώτης κατοικίας λόγω γονικής παροχής και λόγω κληρονομιάς.

4. Χορηγείται  απαλλαγή πρώτης κατοικίας και  στους κατοίκους τρίτων χωρών  (εκτός Ε.Ε.), εφόσον πληρούν τις  προϋποθέσεις τού επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160Α΄) 

5. Δεν χορηγείται  απαλλαγή πρώτης κατοικίας για τους Έλληνες ή ομογενείς του εξωτερικού που δεν κατοικούν στην Ελλάδα κατά το χρόνο της αγοράς.

6. Δεν χορηγείται  απαλλαγή πρώτης κατοικίας πριν από την παρέλευση πέντε ετών από τη μεταβίβαση  (είτε με επαχθή είτε με χαριστική αιτία)  από τον αγοραστή ή τη σύζυγο ή τα ανήλικα τέκνα αυτού, ιδανικού μεριδίου επί κατοικίας ή οικοπέδου, το εμβαδόν των οποίων πληρούσε κατά το χρόνο της μεταβίβασης τις στεγαστικές τους ανάγκες. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και για τη μεταβίβαση του δικαιώματος επικαρπίας ή οίκησης επί ακινήτου.

7. Για τις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, στις οποίες η φορολογική υποχρέωση έχει γεννηθεί μέχρι και 31/12/1994, παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή και είσπραξη φόρου.

8. Για τις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών καταργείται η αναβολή φορολογίας για τα ρυμοτομούμενα ή υπό απαλλοτρίωση  ακίνητα. Για τις περιπτώσεις που έχει ήδη αναβληθεί η φορολόγηση, χορηγείται προθεσμία ενός έτους προκειμένου να υποβληθεί δήλωση για την άμεση φορολόγηση τους.

9.  Καταργούνται οι γεωργικές απαλλαγές.

10. Δικαιούχοι πλήρους απαλλαγής από το φόρο δωρεάς  / κληρονομιάς στο εξής είναι μόνο το Δημόσιο και οι λογαριασμοί που συνιστώνται υπέρ του Δημοσίου.

Τα ν.π.δ.δ., οι ΟΤΑ, οι ιεροί ναοί-ιερές μονές, το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερή Μονή του Όρους Σινά, το Οικουμενικό πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Ιεροσολύμων και Αντιοχείας, η Εκκλησία της Κύπρου, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς εθνωφελείς, θρησκευτικούς, κοινωφελείς κ.λπ. υπόκεινται σε φόρο  με συντελεστή 0,5%.

Οι χρηματικές δωρεές που συνιστώνται υπέρ των ως άνω εκκλησιαστικών προσώπων υπόκεινται σε φόρο (0,5%), μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 1.000 ευρώ κατ’ έτος.

11. Ο υπολογισμός του φόρου κληρονομιών γίνεται σύμφωνα με τις φορολογικές κλίμακες ενιαία  για όλα τα περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, μετοχές, χρήματα, λοιπά κινητά)  Ο υπολογισμός του φόρου δωρεών/ γονικών παροχών γίνεται σύμφωνα με τις φορολογικές κλίμακες, εκτός από παροχές – δωρεές  χρηματικών ποσών που, ως γνωστόν, ήδη  φορολογούνται αυτοτελώς και χωρίς αφορολόγητο ποσό με συντελεστές 10%, 20% και 40%. (Α’ Β’ Γ’   κατηγορία,  αντίστοιχα).

Νέα