01/09/09:Τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων

Με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 τροποποιούνται διατάξεις του Γ.Ο.Κ.που αφορούν ημιυπαίθριους χώρους, και ρυθμίζονται θέματα αλλαγής χρήσης ημιυπαίθριων και κλειστών υπέργειων και υπόγειων χώρων σε κτίρια των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μέχρι και τις 02.07.2009 και καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες για την τακτοποίησή τους. Ειδικoτερα:

1. Με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν.3775/2009 προβλέπεται ότι οι ημιυπαίθριοι χώροι βάσει οικοδομικής αδείας που έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μέχρι και 2-7-2009, σε περίπτωση μετατροπής τους σε κλειστούς χώρους επιτρέπεται να διατηρήσουν τη νέα χρήση τους, εφόσον αυτή δεν απαγορεύεται στην περιοχή του ακινήτου. Επίσης, με το ίδιο άρθρο καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την τακτοποίηση τους.


2. Με την παρ. 5 του άρθρου 41 προβλέπεται ότι, υπέργειοι και υπόγειοι κλειστοί χώροι κτηρίου  (όπως χώροι  στάθμευσης,   αποθήκες  κ.λ.π.)  βάσει  οικοδομικής αδείας που έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μέχρι και 2-7-2009, σε περίπτωση αλλαγής χρήσης  επιτρέπεται να διατηρήσουν τη νέα χρήση εφόσον αυτή δεν απαγορεύεται στην περιοχή του ακινήτου.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις ο ιδιοκτήτης του χώρου πρέπει να υποβάλει σχετικό φάκελο στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας νομιμοποιείται στην υποβολή φακέλου για ολόκληρη την ιδιοκτησία οποιοσδήποτε εκ των συνιδιοκτητών. Σε περίπτωση ύπαρξης ψιλής κυριότητας και επικαρπίαςνομιμοποιείται είτε ο ψιλός κύριος είτε ο επικαρπωτής.  Ο φάκελος μπορεί να υποβληθεί και από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Στον φάκελο περιλαμβάνονται:
α) αίτηση του ιδιοκτήτη,
β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 εις διπλούν με συνοπτικήπεριγραφή του χώρου, το εμβαδόν του δαπέδου του χώρου, η χρήση, ο αριθμός τηςοικοδομικής άδειας και ο χρόνος έκδοσης της, Η δήλωση συνοδεύεται από κάτοψη του ορόφου στην οποία αποτυπώνεται ο ημιυπαίθριος χώρος, ή ο κλειστός υπέργειος ή υπόγειος χώρος,
γ) παράβολο υπέρ του δημοσίου ύψους 250 ευρώ για τους ημιυπαίθριους χώρους ή 350 ευρώ για τους υπέργειους και υπόγειους κλειστούς χώρους για κάθε αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται αλλά συμψηφίζεται με την οφειλόμενη εισφορά.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε απευθείας στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία εντός ανατρεπτικής προθεσμίας έξι (6) μηνών, είτε με συστημένη επιστολή εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών, από 21-7-2009.


3. Καταβολή εισφοράς
Καταβάλλεται εισφορά ίση με το 10% της αξίας του κλειστού χώρου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του δαπέδου του χώρου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του ΥΠΟΙΟ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται από την πολεοδομική υπηρεσία και αναγράφεται επί ειδικού εντύπου το οποίο εγχειρίζεται ή αποστέλλεται στον αιτούντα εγγράφως εντός 40 ημερών από τη διαπίστωση πληρότητας του φακέλου. Το διαβιβαστικό χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό πληρωμής της εισφοράς.
Η εισφορά καταβάλλεται στην οικεία ΔΟΥ εντός έτους, δηλαδή μέχρι την 21-7-2010, ολόκληρη ή τμηματικά σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη καταβάλλεται εντός προθεσμίας εννέα (9) μηνών από την ισχύ του νόμου δηλαδή μέχρι την 21-4-2010.
Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της εισφοράς με την Α' δόση - το αργότερο μέχρι 21.04.2010- παρέχεται έκπτωση 10% ενώ για τους πολυτέκνους ιδιοκτήτες επιβάλλεται εισφορά μειωμένη κατά 50%.
Η  εισφορά  τακτοποίησης  αλλαγής χρήσης  ημιυπαιθρίων  και   κλειστών χώρωνκατατίθεται στην αρμόδια ΔΟΥ υπό ΚΑΕ 3831.

4.
Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών μεστοιχεία (α), (β), (γ) της παρ.2 εδ.(Α) του άρθρου 40, αναστέλλεται κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων στους υπό τακτοποίηση χώρους.
Τα παραστατικά εξόφλησης της εισφοράς της παρ. 2 (Γ) του άρθρου 40 προσκομίζονται με αίτηση στην πολεοδομική υπηρεσία, η οποία καταχωρεί σε ιδιαίτερη στήλη τα στοιχεία των παραστατικών στο τηρούμενο βιβλίο των αντιστοίχων δηλώσεων και βεβαιώνει την περαίωση της διαδικασίας στο αντίγραφο της δήλωσης που έχει χορηγηθεί στον αιτούντα.
Μετά την εξόφληση της εισφοράς δεν επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης, ούτε οποιασδήποτε άλλης μορφής για την διατηρούμενη νέα χρήση του χώρου.
Επίσης, δεν οφείλονται αναδρομικά οποιοιδήποτε φόροι για μεταβιβάσεις του ακινήτου, εισφορές φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή άλλες επιβαρύνσεις για την αλλαγή χρήσης που έχει συντελεστεί.


5.- Συνέπειες νια τους μη συμμετέχοντες στην διαδικασία
Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης και δήλωσης ή μη εξόφλησης της εισφοράς στο σύνολο της : Ι.   ο χώρος υπάγεται στις διατάξεις περί αυθαιρέτων, επιβάλλονται πρόστιμα:
α) ανέγερσης, ίσο με το 30% της αξίας του αιθαιρετου όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του ΥΠΟΙΟ κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης από την πολεοδομική υπηρεσία
β) διατήρησης, ίσο με το 5% της αξίας του αιθαιρετου όπως αυτή υπολογίζεται με βάση τηνεπιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του ΥΠΟΙΟ κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης από την πολεοδομική υπηρεσία το οποίο επιβάλεται για κάθε έτος διατήρησης του από την μετατροπή της χρήσης του χώρου μέχρι την κατεδάφιση ή την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής αδείας.Νέα